บริการของเรา

Upskill Training

จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ใหม่ๆ ยุค Digital ทั้งแบบ
In-House และ Onsite

 

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี Virtual ทั้ง VR, AR, 3D creator, Animation, Cartoon, Digital Art พร้อมจัดอบรมให้ความรู้ ทั้ง In house และ Workshop นอกสถานที่ Offline/ Online รวมทั้งความรู้ด้าน Digital Transformation , Metaverse Trend, NFT etc.